Skip to content Skip to footer

Exzentriq STU

Exzentriq STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er for dig med interesser inden for esport, tech, medier eller cafédrift. Uddannelsen er målrettet til unge med særlige behov i alderen 16-25 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse. 

På Exzentriq STU bliver du en del af et unikt fællesskab omkring esport, gaming og medier. På vores STU vil du få styrket dine personlige og sociale færdigheder, og genfinde motivationen for læring igennem vores spændende og kompetencegivende linjer, der alle peger ud mod uddannelse eller beskæftigelse. 

Uddannelsen giver dig således personlige, sociale og faglige kompetencer til at gå voksenlivet i møde.

Den unge skal være vurderet af UU-vejleder til at opfylde betingelserne for at kunne påbegynde STU og samtidig have interesser inden for nogle af de emner vi tilbyder.

 

Vores STU-tilbud er en integreret del af Exzentriq Esport. Vi redefinerer den gængse tanke omkring læring og skoletilbud, og tager typisk afsæt i den unges interesse for esport. Der arbejdes ud fra de individuelle mål i elevens uddannelsesplan, hvorefter delmål og handleplan beskrives med baggrund i den pædagogiske screeningsmodel PAS. Denne screening vil ikke stå alene, men vil indgå som pædagogisk redskab til det samlede billede af eleven, når det giver mening. STU-eleven vil på Exzentriq modtage specialpædagogisk støtte til at skabe egen motivation og udvikling inden for det personlige og sociale.

 • Søvn og døgnrytmte.
 • Kost og sund livsstil.
 • Strategier – lær at bevare overblikket og
  håndtere stressede situationer.
 • Temperament og arousal niveau- at kunne
  modtage konstruktiv kritik og at kunne
  håndtere nederlag.
 • Dedikation, motivation og ansvar.
 • Mental og fysisk træning samt udholdenhed.
 • Planlægning og struktur.
 • Blive en holdspiller, socialt samvær, vise hjælpsomhed
 • Effektiv og ordentlig kommunikation på holdet
 • Online-adfærd, digital mobning, digital takt og tone, sociale medier
 • Streaming – at være en rollemodel
 • Faglig udvikling
 • Analyse af egne, holdets og andres kampe
 • Vedligeholde, opdatere og opbygge husets it-udstyr og PC’er
 • Kendskab til hardware og software systemer
 • Marketing og eksponering på eksempelvis sociale medier
 • Drift af esports-cafeen (herunder: fremstille lettere retter, servering, kundebetjening, rengøring, økonomi, it-support mv.)
 • Arbejdsmarkedskendskab samt træning i at begå sig på en arbejdsplads/uddannelsessted
 • Mulighed for obligatoriske fag som matematik, dansk, engelsk og samfundsfag, hvor der ligeledes tages udgangspunkt i esport-temaer

Interne/eksterne praktikforløb, når den unge er klar. Idet STU Exzentriq er en del af esportscafeen med mange opgaver og udvidet åbningstid, så giver det mulighed for at tilpasse praktikken til den enkelte elev.

Vi tilbyder desuden morgenvækning, afhentning i opstartsperioden, bustræning samt psykoedukation ved vores interne psykolog.

Exzentriq beskriver i løbet af de første 12 uger elevens status og eventuelle nye anbefalinger inden for områderne: det personlige, det sociale, det faglige og praktik. Der gives forslag til mål og handleplan for 1. år, hvilket tager udgangspunkt i PAS-screeningen. Dette drøftes og konkretiseres på afklaringskonferencen. Mål og handleplan indskrives i uddannelsesplanen på www.specialvejledning.dk, hvilket sker senest en uge før afklaringskonferencen. Exzentriq indkalder til denne.

Efter afklaringskonferencen skrives de endelige mål med evt. ændringer i uddannelsesplanen. Mindst en gang årligt justeres uddannelsesplanen med beskrivelse af status og progression samt præcisering af delmål. Inden hver statusbeskrivelse laves en ny PAS-screening, hvormed det er muligt at se elevens udvikling på de enkelte områder. Exzentriq inviterer til disse opfølgningsmøder.
Ca. 6 måneder inden afslutning på uddannelsen afholdes der udslusningsmøde, hvor forældre og relevante fagpersoner deltager. På baggrund af referat for udslusningsmøde er der et afsluttende møde, hvor der indgås aftale om udfyldelse af kompetence bevis mv. Dette afleveres til eleven på dimissionsdagen. Senest en uge inden dette møde beskrives status og progression for 3. år.

Kontakt os angående STU