exzentriq academy logo

STU

Exzentriq STU

Exzentriq STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) er for dig med interesser inden for esport, tech, medier eller cafédrift. Uddannelsen er målrettet til unge med særlige behov i alderen 16-30 år, som ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær uddannelse.

Hos Exzentriq STU skabes motivation for læring og udvikling gennem interessen for esport og medier. Målsætningen er, at du efter endt uddannelse kan komme i ordinær uddannelse eller i arbejde på særlige vilkår.

Info

Navn: STU
Andre betegnelser: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse
Varighed: 3 år
Giver adgang til: Beskæftigelse eller videre uddannelse

Linjer

Se linjer

Udvikling gennem esport og medie

Uddannelsen giver dig personlige, sociale og faglige kompetencer til at gå voksenlivet i møde.

Den unge skal være vurderet af UU-vejleder til at opfylde betingelserne for at kunne påbegynde STU og samtidig have interesser inden for nogle af de emner vi tilbyder.

Indhold

Vores STU-tilbud er en integreret del af Exzentriq Esport. Vi redefinerer den gængse tanke omkring læring og skoletilbud, og tager typisk afsæt i den unges interesse for esport. Der arbejdes ud fra de individuelle mål i elevens uddannelsesplan, hvorefter delmål og handleplan beskrives med baggrund i den pædagogiske screeningsmodel PAS. Denne screening vil ikke stå alene, men vil indgå som pædagogisk redskab til det samlede billede af eleven, når det giver mening. STU-eleven vil på Exzentriq modtage specialpædagogisk støtte til at skabe egen motivation og udvikling inden for det personlige og sociale.

Personlig udvikling

 • Søvn og døgnrytmte.
 • Kost og sund livsstil.
 • Strategier – lær at bevare overblikket og håndtere stressede situationer.
 • Temperament og arousal niveau- at kunne modtage konstruktiv kritik og at kunne håndtere nederlag.
 • Dedikation, motivation og ansvar.
 • Mental og fysisk træning samt udholdenhed.
 • Planlægning og struktur.

Social udvikling

 • Blive en holdspiller, socialt samvær, vise hjælpsomhed
 • Effektiv og ordentlig kommunikation på holdet
 • Online-adfærd, digital mobning, digital takt og tone, sociale medier
 • Streaming – at være en rollemodel
 • Faglig udvikling
 • Analyse af egne, holdets og andres kampe
 • Vedligeholde, opdatere og opbygge husets it-udstyr og PC’er
 • Kendskab til hardware og software systemer
 • Marketing og eksponering på eksempelvis sociale medier
 • Drift af esports-cafeen (herunder: fremstille lettere retter, servering, kundebetjening, rengøring, økonomi, it-support mv.)
 • Arbejdsmarkedskendskab samt træning i at begå sig på en arbejdsplads/uddannelsessted
 • Mulighed for obligatoriske fag som matematik, dansk, engelsk og samfundsfag, hvor der ligeledes tages udgangspunkt i esport-temaer

Praktik

Interne/eksterne praktikforløb, når den unge er klar. Idet STU Exzentriq er en del af esportscafeen med mange opgaver og udvidet åbningstid, så giver det mulighed for at tilpasse praktikken til den enkelte elev.

Vi tilbyder desuden morgenvækning, afhentning i opstartsperioden, bustræning samt psykoedukation ved vores interne psykolog.

For offentlige instanser

Exzentriq beskriver i løbet af de første 12 uger elevens status og eventuelle nye anbefalinger inden for områderne: det personlige, det sociale, det faglige og praktik. Der gives forslag til mål og handleplan for 1. år, hvilket tager udgangspunkt i PAS-screeningen. Dette drøftes og konkretiseres på afklaringskonferencen. Mål og handleplan indskrives i uddannelsesplanen på www.specialvejledning.dk, hvilket sker senest en uge før afklaringskonferencen. Exzentriq indkalder til denne.

Efter afklaringskonferencen skrives de endelige mål med evt. ændringer i uddannelsesplanen. Mindst en gang årligt justeres uddannelsesplanen med beskrivelse af status og progression samt præcisering af delmål. Inden hver statusbeskrivelse laves en ny PAS-screening, hvormed det er muligt at se elevens udvikling på de enkelte områder. Exzentriq inviterer til disse opfølgningsmøder.
Ca. 6 måneder inden afslutning på uddannelsen afholdes der udslusningsmøde, hvor forældre og relevante fagpersoner deltager. På baggrund af referat for udslusningsmøde er der et afsluttende møde, hvor der indgås aftale om udfyldelse af kompetence bevis mv. Dette afleveres til eleven på dimissionsdagen. Senest en uge inden dette møde beskrives status og progression for 3. år.

Kontakt os angående STU

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Find vej

Letbane
Tog

Letbane

Stå af ved Dokk1

Gåtur fra bussen

Følg Europaplads i sydgående retning. Drej vil venstre af Mindet og sving til højre, når du ser Havnevej. Følg Havnevej til enden til du rammer Filmbyen. Indgangen er på den anden side af bygningen.

Link til google maps rute

Transport med tog

Stå af på stationen i Aarhus Centrum.
Følg Ny Banegårdsgårdsgade og drej til højre ved Sønder Allé. Kryds vejen til du rammer Toldbodgade. Følg Toldbodgade til den ender og drej til højre af Europaplads. Gå ca. 20 meter og kryds vejen, til du følger Mindet. Drej til højre af Havnevej og gå ca. 20 meter til du rammer Filmbyen. Indgangen er på modsatte side af bygningen.

Link til google maps rute